Qunut Nazilah

Dari segi bahasa, “qunut” mempunyai banyak makna. Antaranya ialah taat dan mendirikan perintah Allah, solat, berdiri yang lama, pengabdian, diam, khusyu’ dan beberapa makna lagi.

(Rujuk: Lisan al-‘Arab 2/73, al-Qamus al-Muhit 158, al-Munjid fi al-Lughah 656).

Dari segi istilah, Ibn ‘Allan menghuraikan maksud “qunut” di sisi syariat ialah satu nama bagi doa yang dibaca di dalam solat pada tempat yang dikhususkan semasa berdiri. Menurut Syeikh Ibn ‘Uthaimin, qunut ialah satu istilah yang diberikan kepada doa yang sesuai dengan sesuatu keadaan atau ketika berlakunya sesuatu bencana.  Inilah apa yang dinamakan sebagai qunut nazilah.

(Rujuk: Al-Asqalani, Ibn Hajar, Fath al-Bari, 2/633. Ibn al-‘Uthaimin, Syarah Bulugh al-Maram, Kitab al-Solat, 224).

 Definisi”nazilah”:

Kita telah mengetahui makna “qunut” secara ringkas, apa pula yang dimaksudkan dengan “nazilah”?

Dari segi bahasa, “nazilah” ialah suatu keadaan yang gawat, mencemaskan dan terdesak.

Dari segi istilah, ia bermaksud suatu keadaan bencana yang menimpa ke atas umat Islam seperti adanya musuh, ketakutan, musim kemarau, wabak penyakit atau sesuatu mudharat yang jelas menimpa umat Islam.

LAFAZ QUNUT NAZILAH 

Tidak ada hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan adanya doa khusus dalam qunut nazilah. Siapa yang menelaah pendapat-pendapat para ulama, niscaya ia akan mendapati para ulama memberi keluasan dalam perkara ini. Oleh karena itu seseorang berdoa di dalam qunut nazilah dengan doa yang bersesuaian keadaan yang tertimpa musibah dan apa yang mereka perlukan. Bahkan Al-Qadli Iyadl rahimahullah menukil kesepakatan jumhur ulama bahwa tidak ada doa khusus dalam qunut. Ibnu Shalah menganggap orang yang berpendapat ada doa khusus dalam qunut adalah pendapat ang aneh dan tertolak, menyelisihi jumhur ulama. Di Malaysia doa yang popular ialah :

IMG-20130814-WA0029

* Doa di atas bukan dari Nabi SAW .

Hadis-hadis dan athar tentang qunut nazilah.

Setelah diperhatikan kebanyakan riwayat-riwayat yang menyebut tentang doa qunut nazilah ini, didapati ianya terbahagi kepada dua bahagian: 1) Riwayat yang sahih, 2) Riwayat yang tidak sahih.

Pertama: Riwayat yang sahih

Terdapat banyak hadis-hadis sahih yang thabit daripada Rasulullah saw berkenaan dengan qunut nazilah. Hadis-hadis ini menjelaskan tentang bagaimana qunut nazilah disyariatkan, tempat  bacaannya, apa yang perlu dibaca, bila ia bermula dan berakhir dan sebagainya.

 • a) Riwayat Abu Hurairah r.a:

 Abu Hurairah berkata: ((Ketika solat Subuh, selepas Rasulullah saw selesai membaca (al-Fatihah dan surah), baginda bertakbir (untuk rukuk) dan mengangkat kepalanya kembali, lalu baginda membaca: “Sami’allahu liman hamidahu, rabbana walaka al-hamdu”. Kemudian, baginda membaca doa dalam keadaan berdiri: “Ya Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisham, ‘Iyash bin Abi Rabia’h dan semua golongan yang tertindas dari kaum mukminin. Wahai Allah, hancur dan musnahkanlah kaum kafir yang memberi mudharat, dan jadikanlah ke atas mereka tahun-tahun yang sengsara seperti yang berlaku pada zaman nabi Yusuf” )). (Riwayat al-Bukhari (no.2600) dan Ahmad 2/239, 396).

Narrated Abu Bakr bin ‘Abdur Rahman Ibn Harith bin Hisham and Abu Salama bin ‘Abdur Rahman: Abu Huraira used to say Takbir in all the prayers, compulsory and optional — in the month of Ramadan or other months. He used to say Takbir on standing for prayer and on bowing; then he would say, “Salmi’a-l-lahu Liman hamida,” and before prostrating he would say “Rabbana walaka-l-hamd.” Then he would say Takbir on prostrating and on raising his head from the prostration, then another Takbir on prostrating (for the second time), and on raising his head from the prostration. He also would say the Takbir on standing from the second Rak’a. He used to do the same in every Rak’a till he completed the prayer. On completion of the prayer, he would say, “By Him in Whose Hands my soul is! No doubt my prayer is closer to that of Allah’s Apostle than yours, and this was His prayer till he left this world.” And Abu Huraira said, “When Allah’s Apostle raised his head from (bowing) he used to say “Sami’ a-l-lahu Liman hamida, Rabbana walakal-hamd.” He Would invoke Allah for some people by naming them: “O Allah! Save Al-Walid bin Al-Walid and Salama bin Hisham and ‘Aiyash bin Abi Rabi’a and the weak and the helpless people among the faithful believers O Allah! Be hard on the tribe of Mudar and let them suffer from famine years like that of the time of Joseph.” In those days the Eastern section of the tribe of Mudar was against the Prophet.  (Book #12, Hadith #768)

Di dalam riwayat Imam Muslim (no. terdapat tambahan doa seperti berikut: ((Ya Allah, laknatilah kabilah Lihyan, Ri’l, Zakwan dan ‘Usaiyah yang telah menderhakai Allah dan juga RasulNya)).

Di dalam hadis ini menceritakan bahawa Rasulullah saw mendoakan supaya Allah Azza wa Jalla menyelamatkan beberapa orang sahabat baginda yang masih tinggal di Mekah. Selepas masuk Islam, mereka itu diseksa dan diazab oleh kafir Quraish. Dengan keberkatan doa Rasulullah saw, mereka semua selamat dan kemudian terus berhijrah kepada baginda di Madinah.

 – Abu Hurairah berkata: “Sesungguhnya aku akan dekatkan solat kalian dengan cara solat Rasulullah”. Abu Hurairah membaca doa qunut pada rakaat terakhir dalam solat Zohor, ‘Isya’, dan Subuh, selepas beliau menyebut: “sami’allahu liman hamidahu”, beliau mendoakan kebaikan kaum mukminin dan laknat ke atas golongan kafir. (Riwayat al-Bukhari (797), Muslim (676).

Dalam riwayat ini, Abu Hurairah menggunakan caranya tersendiri supaya orang lain mencontohi cara solat beliau. Ini kerana cara solat beliau adalah yang paling sama dengan solat Rasulullah saw.

 • b) Riwayat Anas bin Malik r.a

 • – Muhammad bin Sirin berkata: Anas bin Malik pernah ditanya: Adakah Nabi saw membaca doa qunut dalam solat Subuh? Jawab Anas: Ya. Ditanya lagi: Adakah baginda berqunut sebelum atau selepas rukuk? Anas menjawab: Selepas rukuk dalam tempoh yang sekejap sahaja. (Riwayat al-Bukhari (1001), Muslim (677).

Yang dimaksudkan dengan “tempoh yang sekejap” ialah selama sebulan seperti yang dijelaskan dalam riwayat ‘Asim. Boleh juga dikatakan maksudnya ialah dalam kadar masa yang sekejap sahaja seperti tempoh rukuk dan sujud.

(Lihat: Fath al-Bari 2/632, ‘Aun al-Ma’bud  2/225).

 – Anas bin Malik menceritakan bahawa Rasulullah saw membaca doa qunut selepas daripada rukuk, selama sebulan di dalam solat Subuh, baginda berdoa (laknat) ke atas Bani ‘Usaiyah. (Riwayat Muslim). Di dalam riwayat lain daripada Anas juga, dinyatakan bahawa baginda saw berdoa ke atas Bani Ri’l, Zakwan, dan baginda berkata ‘Usaiyah telah menderhaki Allah dan rasulNya. (Riwayat al-Bukhari (4094), Muslim).

 • – Dalam riwayat lain, Anas bin Malik menceritakan bahawa Nabi saw pernah mengutuskan seramai 70 orang yang terdiri daripada para qurra’ (yang alim dan mahir dalam bacaan al-Quran). Kumpulan para qurra’ ini dihantar untuk memenuhi permintaan beberapa kabilah seperti Ri’l dan Zakwan. Apabila rombongan tersebut sampai kepada kabilah Ri’l dan Zakwan berhampiran dengan sebuah telaga, dikenali telaga Mau’nah (Bi’r Mau’nah), kabilah tersebut berkata: Demi Allah, bukan kamu semua yang kami perlukan, sesungguhnya kami inginkan Nabi saw. Kabilah-kabilah tersebut telah menipu dan khianat kepada Rasulullah saw. Mereka telah membunuh semua 70 orang para qurra’ tersebut. Apabila berita ini sampai kepada Nabi saw, baginda amat sedih. Lalu, baginda berdoa (laknat) ke atas kabilah-kabilah tersebut selama sebulan di dalam solat Subuh. Maka, inilah permulaannya doa qunut. (Rujuk kisah ini dalam Sahih al-Bukhari (4088).

– ‘Asim al-Ahwal berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang doa qunut, (adakah ia dibaca) dalam sembahyang? Anas menjawab: Ya. Aku bertanya lagi: Ia dibaca sebelum atau selepas rukuk? Anas menjawab: Sebelum rukuk. Aku bertanya lagi: Sesungguhnya si fulan memberitahuku yang engkau pernah menyatakan qunut dibaca selepas rukuk. Anas berkata: Tidak benar, sesungguhnya Nabi saw membaca doa qunut selepas rukuk selama sebulan… (iaitu selepas daripada peristiwa Bi’r Maunah seperti yang disebutkan di atas). (Riwayat al-Bukhari (4096), Muslim)

 • c) Riwayat Ibn ‘Abbas

 • – Ibn ‘Abbas berkata bahawa Rasulullah saw membaca doa qunut selama sebulan berturut-turut di dalam solat Zohor, Asar, Maghrib, ‘Isya’ dan Subuh di penghujung setiap solat, iaitu apabila baginda menyebut “sami’allahu liman hamidah” pada rakaat terakhir, lalu baginda berdoa ke atas kabilah-kabilah dari Bani Sulaim, dan orang yang dibelakang baginda mengaminkannya. Kabilah-kabilah tersebut ialah kabilah yang telah diutuskan kepada mereka (sekumpulan qurra’) untuk mengajarkan mereka agama Islam, lalu mereka membunuh para qurra’ tersebut. ‘Ikrimah berkata: Ini adalah permulaan doa qunut. (Riwayat Ahmad 1/301), Abu Daud (1443). Menurut Al-Albani di dalam kitabnya Irwa’ al-Ghalil 2/163, hadis ini adalah hasan)

 • d) Riwayat Ibn Umar

 • – Salim menceritakan daripada Ibn Umar yang beliau mendengar Nabi saw menyebut di dalam solat Subuh, selepas baginda mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir: “Allahumma rabbana walaka al-hamd” . Kemudian, baginda berdoa: “Ya Allah, laknatilah si fulan dan si fulan”. Lalu Allah turunkan ayat (yang bermaksud): (( Engkau tidak berhak sedikitpun (wahai Muhammad) dalam urusan (orang-orang yang ingkar) itu, (kerana urusan mereka tertentu bagi Allah)…(Ali-Imran:128)

 • – Daripada Malik bin Nafi’ katanya: “Sesungguhnya Ibn Umar tidak membaca doa qunut di dalam mana-mana solat”. Daripada sumber Abi al-Sya’tha’ katanya: “Aku bertanya Ibn Umar tentang doa qunut di dalam solat Subuh, beliau berkata: Aku tidak rasakan ada seorang pun yang melakukannya”. (Riwayat Malik di dalam al-Muwatta’ dengan sanad yang sahih (379).

Maksud hadis ini bahawa Ibn Umar tidak membaca doa qunut di dalam mana-mana solat iaitu tidak membacanya secara berterusan setiap hari, bukanlah menafikannya secara mutlak. Ini kerana terdapat riwayat lain yang menyebut beliau membaca doa qunut di dalam solat witir dan sebagainya.

 • e) Riwayat al-Barra’ bin ‘Azib

 • – Al-Barra’ bin ‘Azib menyatakan bahawa Rasulullah saw membaca doa qunut pada solat Subuh dan Zohor. (Riwayat Muslim (678).

 • f) Riwayat Abu Malik al-Asyja‘ie

 • – Malik al-Asyja‘ie berkata: Aku bertanya ayahku: “Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah bersembahyang di belakang Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar dan Uthman (di Madinah) dan dibelakang Ali di Kufah lebih kurang selama lima tahun. Adakah mereka semua membaca qunut dalam solat Subuh? Jawab ayahku: “Wahai anakku, itu adalah perkara baru dalam agama”.

“Perkara baru dalam agama” yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah melazimkan membaca doa qunut dalam solat Subuh dengan satu doa yang khusus. Manakala membaca qunut nazilah disebabkan sesuatu musibah yang berlaku adalah amalan yang thabit daripada Rasulullah saw dan keempat-empat para khalifah. Oleh itu, difahami daripada hadis ini bahawa Rasulullah saw dan para khalifah tidak melazimkan membaca doa qunut Subuh setiap hari.

Kedua: Riwayat yang tidak sahih

Salah satu riwayat yang tidak sahih, tetapi popular dan sering digunakan sebagai hujah ialah:

Riwayat Abu Ja’far al-Razi, beliau meriwayatkan daripada al-Rabi’ bin Anas, dan al-Rabi’ meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya: (( Rasulullah s.a.w berterusan membaca doa qunut pada waktu Subuh sehingga baginda berpisah dengan dunia (wafat)))

Dalam satu riwayat lain disebutkan: ((Sesungguhnya Nabi s.a.w membaca doa qunut selama sebulan, baginda berdoa ke atas  pembunuh para  sahabatnya (yang dibunuh) di Bi’ru Mau’nah, kemudian baginda tidak membacanya lagi. Manakala dalam solat Subuh, baginda terus membaca doa qunut sehinggalah baginda wafat)).

Hadis ini daif disebabkan kecacatan yang ada pada perawinya iaitu Abu Ja’far al-Razi. Beliau ialah Isa bin Mahan. Ramai ulamak hadis telah memberikan komentar tentang dirinya dan menilainya sebagai seorang yang daif di sisi ulamak hadis. Antaranya ialah Imam Ahmad, Ibn al-Turkimani, Ibn al-Jauzi, Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, al-Syaukani, Syuaib dan Abdul Qadir al-Arnaut dan lain-lain.

Hukum membaca qunut nazilah

Jumhur ulamak bersepakat bahawa tidak wajib membaca qunut nazilah, dan meninggalkannya tidak membatalkan solat.

Menurut al-Qurtubi di dalam kitab al-Jami’ Li Ahkam al-Quran: ((Al-Tabari menjelaskan bahawa telah menjadi ijma’ meninggalkan qunut nazilah bukanlah perkara yang membatalkan solat)). (Rujuk: Al-Qurtubi, al-Jami’ li ahkam al-Quran, 2/129).

Ibn ‘Uthaimin di dalam Syarah al-Mumti’ menyatakan: ((Telah ijma’ para ulamak bahawa qunut ini (nazilah) tidak wajib, tetapi afdhal untuk imam membacanya)).

Rujuk: Ibn ‘Uthaimin, Syarah al-Mumti’, 4/59).

 Para fuqaha’ berbeza pendapat tentang hukum membaca qunut nazilah ketika berlakunya sesuatu musibah.

 Pendapat yang lebih tepat (rajih) ialah pendapat para ulamak dari mazhab Hanafi, Syafie dan Hanbali iaitu disyariatkan untuk membaca doa qunut ketika berlakunya musibah. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil yang telah dinyatakan sebelum ini.

Apa yang perlu dibaca?

Menurut pendapat majoriti ulamak, tidak ada doa khusus tertentu yang perlu dibaca di dalam doa qunut nazilah. Jadi, doa yang dibaca ialah apa yang bersesuaian dengan musibah yang berlaku ketika itu.

(Rujuk: Badai’ al-Sanai’ (1/406), al-Istizkar (2/285), al-Mughni (2/587)

Oleh itu, dalam suasana musibah yang menimpa umat Islam di Palestin ini, kita boleh berdoa semoga Allah membantu dan memberikan kemenangan kepada mujahidin di sana. Semoga Allah menghancurkan kumpulan musuh iaitu Zionis dan Amerika Syarikat. Semoga pakatan mereka menjadi porak peranda, tentera-tentara mereka menjadi gementar dan takut dan sebagainya. Semua doa ini dibaca dalam bahasa Arab.

Bolehkah qunut nazilah dibaca dalam semua solat fardhu?

Para ulamak berbeza pendapat di dalam hal ini. Menurut pendapat yang rajih, doa qunut nazilah boleh dibaca di dalam semua solat fardhu. Pendapat inilah dipegang oleh para ulamak mazhab Syafie, pandangan yang tepat di kalangan ulamak mazhab Hanbali, sebahagian ulamak mazhab Maliki dan majoriti ulamak hadis.

Pandangan ini berdasarkan hadis-hadis yang telah dinyatakan sebelum ini. Sebagai contoh, hadis riwayat Ibn Abbas: Ibn ‘Abbas berkata bahawa Rasulullah saw membaca doa qunut selama sebulan berturut-turut di dalam solat Zohor, Asar, Maghrib, ‘Isya’ dan Subuh di penghujung setiap solat… (Riwayat Ahmad 1/301), Abu Daud (1443). Menurut Al-Albani di dalam kitabnya Irwa’ al-Ghalil 2/163, hadis ini adalah hasan).

Jadi, doa qunut nazilah ini boleh dibaca pada rakaat terakhir dalam semua solat fardhu. Pendapat ini jugalah yang dipegang oleh Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Hazm, al-Syaukani dan lain-lain lagi.

Bolehkah qunut nazilah dibaca dalam solat-solat sunat?

 Para ulamak berbeza pendapat dalam hal ini:

Pertama: Pendapat ulamak Mazhab Maliki dan Hanbali: Tidak ada bacaan doa qunut dalam solat selain daripada solat fardhu yang lima.

Kedua: Pendapat ulamak mazhab Syafie: Boleh membaca qunut nazilah dalam solat selain solat fardhu.

 Pendapat yang tepat:

Pendapat yang tepat (rajih) -Allah yang lebih mengetahui- ialah pendapat yang pertama. Ini kerana tidak terdapat hadis sahih mahupun daif yang menyebut bahawa Rasulullah saw membaca doa qunut di dalam solat selain daripada solat fardhu. Bahkan riwayat yang sahih menunjukkan bahawa baginda hanya membaca qunut nazilah dalam solat fardhu. Doa qunut merupakan ibadah khusus yang dibaca pada waktu yang khusus. Maka pendapat yang menyatakan bahawa ia boleh dibaca dalam solat selain solat fardhu memerlukan kepada dalil yang menerangkannya. Antara yang memilih pendapat ini ialah Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah.

(Rujuk: Ibn Uthaimin, al-Syarah al-Mumti’, 4/56).

Bila hendak berdoa- sebelum atau selepas rukuk?

 Dalam hal ini terdapar tiga pendapat di kalangan para ulamak:

 Pendapat pertama: Ulamak mazhab Syafie, mazhab Hanbali, satu pendapat dari kalangan ulamak mazhab Hanafi dan Maliki: Qunut dibaca selepas daripada rukuk.

 Dalilnya ialah hadis riwayat al-Bukhari bermaksud: “Anas ditanya: Adakah Rasulullah saw membaca doa qunut dalam solat subuh? Jawab Anas: Ya, iaitu selepas rukuk”.

Pendapat ini dipilih oleh sekumpulan para ulamak antaranya ialah Ibn al-Munzir, Ibn Hazm, al-Azim Abadi dan selain mereka. (Rujuk: Nail al-Awtar 1/632, Subul al-Salam 1/224).

Pendapat kedua: Pendapat yang masyhur mazhab Maliki dan satu pendapat dalam mazhab Hanafi: Qunut dibaca sebelum daripada rukuk.

Hujah mereka ialah Rasulullah saw membacanya sebelum rukuk. Begitu juga dengan Uthman bin Affan, berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik (yang telah disebutkan sebelum ini).

Pendapat ketiga: Salah satu pendapat mazhab Maliki dan Hanbali: Boleh dipilih sama ada dibaca sebelum atau selepas rukuk.

Dalilnya ialah hadis riwayat Humaid, katanya: Anas ditanya tentang bacaan qunut dalam solat subuh. Jawabnya: “Kami membaca qunut sebelum rukuk dan ada juga selepasnya”. (Riwayat Ibn Majah (1183).

Pendapat yang tepat:

Pendapat yang tepat -Allah lebih mengetahui- ialah pendapat ketiga. Imam boleh memilih sama ada untuk membacanya sebelum atau selepas rukuk. Pendapat ini juga berdasarkan amalan sebahagian sahabat seperti Umar dan Uthman. Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Bukhari, Ibn Hajar, Syeikh al-Islam, Ibn Baz, Ibn Uthaimin, al-Albani.

Adakah imam membaca qunut nazilah dengan suara yang kuat (jahar) atau perlahan (sir)?

Para ulamak berbeza pendapat dalam hal ini.

Pertama: Pendapat para ulamak mazhab Hanafi, Maliki dan Syafie(bukan pendapat yang tepat) iaitu imam perlu membaca doa qunut ini secara perlahan.

Mereka berdalilkan ayat 55, surah al-A’raf:

 ”Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan.”

 Kedua: Pendapat para ulamak dari mazhab Syafie (pendapat yang masyhur), mazhab Hanbali dan satu pendapat dari mazhab Hanafi iaitu qunut dibaca dengan kuat (jahar).

Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah membaca doa qunut dengan suara yang kuat (seperti hadis-hadis yang telah dinyatakan sebelum ini).

 Pendapat yang lebih tepat (rajih):

Pendapat yang lebih tepat -Allah yang lebih mengetahui- ialah pendapat kedua iaitu disunatkan imam untuk membaca qunut nazilah dengan suara yang kuat dalam semua solat fardhu.

 Pendapat ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahawa baginda saw menyaringkan suaranya ketika membaca qunut.

Terdapat juga hadis Ibn Abbas yang menunjukkan bahawa para makmum yang dibelakang baginda mengaminkan doa qunut tersebut. Dan hal ini berlaku hanya jika imam membacanya secara kuat.

Bolehkah doa qunut nazilah ketika solat berseorangan?

 Dalam persoalan ini, terdapat empat pendapat di kalangan para ulamak:

 Pendapat pertama: Pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali: Tidak boleh membaca qunut nazilah kecuali hanya pemimpin utama umat Islam di dalam sesebuah negara Islam ( ?????? ??????). (Rujuk: Al-Syarh al-Kabir 4/136)

Pendapat kedua: Pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafie dan satu riwayat dari mazhab Hanbali: Doa qunut ini boleh dibaca oleh semua imam yang menjadi imam solat jemaah. (Rujuk: Hashiyah Ibn ‘Abidin 2/390, al-Istizkar 5/175, al-Majmu’ 3/461, al-Insaf 4/136)

Pendapat ketiga: Satu riwayat dalam mazhab Hanbali, pendapat yang dipilih oleh Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah dan satu pendapat daripada Syeikh Ibn ‘Uthaimin: Setiap orang yang menunaikan solat fardhu boleh membaca doa qunut ini, sama ada imam, makmum atau pun yang solat bersendirian. (rujuk: Majmu’ al-Fatawa 23/111)

Pendapat keempat: Satu pendapat di kalangan ulamak mazhab Hanbali dan Ibn ‘Uthaimin: Doa qunut ini adalah khas dengan izin pemimpin, jika pemimpin memberi arahan, maka ia dibaca. (Rujuk: al-Furu’ 1/484)

Pendapat yang lebih tepat (rajih):

Pendapat yang rajih -Allah lebih mengetahui- ialah pendapat yang ketiga (satu pendapat dari Imam Ahmad  dan yang dipilih oleh Syeikh al-Islam) iaitu doa qunut boleh dibaca oleh semua orang yang sembahyang; imam, makmum dan juga yang sembahyang secara berseorangan. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syeikh Ibn Baz.

Pendapat ini berdasarkan dalil hadis riwayat al-Bukhari (maksudnya): “Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat”. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahawa perbuatan Nabi saw di dalam solat adalah disyariatkan untuk semua kaum muslimin secara umum. Tidak ada pula dalil lain yang mengkhususkan bahawa qunut nazilah ini hanya boleh dibaca oleh imam sahaja atau pemimpin utama umat Islam.

Malah terdapat riwayat lain yang menunjukkan beberapa orang sahabat yang turut membaca qunut ini sedangkan mereka bukanlah pemimpin utama umat Islam ketika itu. Antaranya ialah Abu Hurairah, Anas, Ibn Abbas, al-Barra’, Muawiyah dan lain-lain lagi.

Bolehkah wanita yang solat fardhu di rumah secara berseorangan membaca qunut nazilah?

Syeikh Abdullah bin Jibrin pernah ditanya tentang soalan ini. Jawapannya: Wanita yang solat fardhu dirumah boleh membaca doa qunut nazilah. Ini berdasarkan dalil-dalil yang umum daripada al-Quran dan sunnah yang menunjukkan pensyariatan membaca doa.

Perbincangan tentang ayat 128, surah Ali Imran

Apakah sebab diturunkan ayat 128, surah Ali Imran?

 “Engkau tidak berhak sedikitpun (wahai Muhammad) dalam urusan (orang-orang ang ingkar) itu, (kerana urusan mereka tertentu bagi Allah)”.

 Ibn al-Jauzi di dalam kitab Zad al-Masir, menyebut beberapa pandangan tentang sebab ayat ini diturunkan, antaranya ialah:

 1) Rasulullah saw telah tercedera dalam peperangan Uhud, luka dahinya sehingga mengalir darah di mukanya. Lalu baginda berkata: Bagaimana hendak berjaya bagi satu kaum yang telah sanggup bertindak sebegini kepada nabi mereka. Baginda berdoa ke atas mereka itu. Maka turunlah ayat ini. Ini ialah pendapat Ibn Abbas, al-Hasan dan Qatadah.

2) Rasulullah saw melaknat ke atas golongan munafik. Maka turunlah ayat ini. Ini pendapat Ibn Umar.

 4) 70 orang sahabat dari ahli suffah pergi kepada dua kabilah daripada bani Sulaim iaitu ‘Usaiyah dan zakwan. Lalu mereka semua dibunuh. Maka Nabi saw pun mendoakan ke atas kabilah tersebut selam empat puluh hari. Lalu turunlah ayat ini. Ini adalah pendapat Muqatil bin Sulaiman.

 Apakah maksud ayat ini?

Menurut Ibn Kathir di dalam tafsirnya Tafsir al-Quran al-‘Azim, ayat ini bermaksud segala urusan adalah kembali kepada Allah, seperti firmanNya (bernaksud):

  ”Maka tidaklah menjadi hal kerana tanggunganmu hanyalah menyampaikan hukum-hukum yang Kami turunkan kepadamu; dan urusan Kami menghitung dan membalas amal mereka”. (al-Ra’d: 40)

 ” Tidaklah engkau diwajibkan (wahai Muhammad) menjadikan mereka (yang kafir) mendapat petunjuk (kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk), akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk (dengan memberi taufik) kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya). (al-Baqarah: 272)

 “Sesungguhnya Engkau (Wahai Muhammad) tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa Yang Engkau kasihi (supaya ia menerima Islam), tetapi Allah jualah Yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang (ada persediaan untuk) mendapat hidayah petunjuk (kepada memeluk Islam)”. (al-Qasas: 56)

 Adakah ayat ini telah memansuhkan qunut nazilah?

 Menurut Imam al-Qurtubi di dalam kitabnya al-Jami’ li ahkam al-Quran, bahawa sesetengah golongan menganggap bahawa ayat ini telah memansuhkan qunut yang dibaca oleh Nabi saw selepas rukuk pada rakaat terakhir dalam solat Subuh. Mereka berhujah dengan hadis Ibn Umar yang beliau mendengar Nabi saw menyebut dalam solat Subuh, selepas mengangkat kepala daripada rukuk bacaan “Allahuma rabbana walaka al-hamd fi al-akhirah”, kemudian baginda membaca “Wahai Allah, laknatlah si fulan dan sifulan”. Lalu, Allah menurunkan ayat ini (ali imran: 128). Hadis ini telah diriwayat oleh al-Bukhari dan Muslim daripada hadis abu Hurairah.

 Namun, ini bukanlah bermaksud telah berlakunya mansukh. Tetapi Allah swt ingin memberi peringatan kepada NabiNya bahawa segala urusan tidak ditentukan oleh baginda. Dan baginda tidak mengetahui sesuatu pun daripada perkara yang ghaib melainkan apa yang telah diajarkan kepadanya. Sesungguhnya segala ketentuan itu kembali kepada Allah. Allah akan menerima taubat dari sesiapa yang dikehendaki, dan akan mempercepatkan hukuman ke atas sesiapa yang dikehendakinya…

(Rujuk: Al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, 2/129)

 Maka, pendapat yang lebih tepat (rajih) ialah digalakkan untuk membaca qunut nazilah ketika berlakunya apa-apa musibah. Pendapat yang menyatakan bahawa qunut nazilah telah dimansuhkan dengan ayat ini adalah pendapat yang kurang tepat (marjuh).

Bolehkah mendoakan laknat ke atas orang kafir?

Dibolehkan mendoakan laknat ke atas orang kafir dalam qunut nazilah dan menyatakan golongan tertentu di dalam doa sama ada doa kebaikan atau pun doa laknat ke atas mereka. Pendapat ini dipilih oleh kebanyakkan para ulamak, antaranya ialah Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn Hibban, Ibn Battal, Ibn Qudamah, Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, al-Nawawi, Ibn Hazm, Ibn ‘Asyur dan al-Sana’ni.

 Telah thabit daripada  sebahagian sahabat seperti Umar dan Abu Hurairah yang mendoakan laknat ke atas orang kafir. (seperti hadis yang telah disebutkan sebelum ini)

 Al-Hafiz Ibn Hajar juga membahaskan perkara ini di dalam Fath al-Bari, di dalam bab doa untuk kaum musyrikin. Rumusan daripada perbahasan tersebut, boleh berdoa laknat ke atas kaum musyrikin dan hukum ini tidak mansuh. Ada pun yang dilarang ialah doa ke atas orang kafir yang ada harapan untuk melembutkan hati mereka supaya menerima agama Islam….(Rujuk: Ibn Hajar, Fath al-Bari, Kitab al-Da’wat, Bab al-Dua’ lil musyrikin, 11/234).

Oleh itu, dalam hal mendoakan laknat ke atas golongan kafir ini, boleh dibahagikan kepada dua keadaan:

Pertama: Orang kafir yang memerangi orang Islam; maka dibolehkan untuk mendoakan laknat ke atas mereka. Pendapat ini dipegang oleh kebanyakan para ulamak.

Kedua: Orang kafir yang menghormati agama Islam, tidak memerangi orang Islam dan dilihat ada harapan untuk melembutkan hati mereka supaya menerima Islam; maka tidak boleh untuk mendoakan laknat ke atas mereka. Malah, didoakan supaya mereka ini mendapat hidayah dan bertaubat.

Inilah kesimpulan daripada gabungan dan penyelerasan di antara dalil-dalil yang berkaitan perkara ini.

Bolehkah mendoakan laknat ke atas seseorang orang kafir secara khusus?

 Para ulamak berbeza pendapat dalam perkara ini. Menurut pendapat Syeikh Ibn Uthaimin, beliau membawakan firman Allah Taala dalam surah al-Baqarah, ayat 89:

 “Maka (dengan yang demikian), laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu”.

 Menurut beliau, di antara pengajaran ayat ini ialah orang kafir layak untuk mendapat laknat Allah dan ianya suatu yang pasti. Berdasarkan ayat ini, sebahagian ulamak menjadikannya dalil bahawa boleh untuk mendoakan laknat ke atas orang kafir secara khusus. Tetapi tidak ada dalil tentang perkara ini. Ini kerana ayat di atas menyebut laknat ke atas orang kafir secara umum dan ia pula adalah suatu pernyataan daripada Allah swt. Tidak semestinya dengan pernyataan ini, dibolehkan juga untuk berdoa.

Antara bukti yang menunjukkan bahawa tidak boleh untuk mendoakan laknat ke atas seseorang kafir secara khusus ialah Nabi saw pernah mendoakan laknat ke atas si fulan dan si fulan yang terdiri daripada pemimpin orang kafir. Lalu Allah melarang perbuatan baginda. Ini kerana, jika seseorang kafir itu masih hidup, kemungkinan dia akan mendapat hidayah Allah. Sekiranya dia telah mati, maka Nabi saw pernah bersabda bermaksud: “Janganlah kamu mencerca orang yang telah mati….” (Riwayat al-Bukhari)

Di tempat yang lain Allah swt berfirman maksudnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.” (al-Baqarah:159)

Diantara pengajaran ayat ini ialah dibolehkan untuk mendoakan laknat ke atas golongan yang menyembunyikan ilmu, secara umum. Tidak didoakan secara khusus kepada individu tertentu. Ini kerana doa secara khusus ke atas individu tertentu tidak dibolehkan walaupun ke atas mereka yang termasuk dalam golongan yang layak mendapat laknat. Sebabnya, tidak diketahui bagaimanakah keadaan dia akan mati. Kemungkinan dia akan mendapat hidayah Allah, sepertimana peringatan Allah kepada baginda Nabi saw:

“Engkau tidak berhak sedikitpun (wahai Muhammad) Dalam urusan (orang-orang yang ingkar) itu, (kerana urusan mereka tertentu bagi Allah), sama ada Dia menerima taubat mereka” (ali-imran, 128).

Renungan:

Jika kita perhatikan ayat ini sebaik mungkin, maka tidak terdapat larangan secara jelas. Tetapi ianya menunjukkan suatu adab yang tinggi dan manhaj yang kental dalam berhadapan dengan situasi kekalahan dan memohon pertolongan daripada Allah. Ayat ini diturunkan dalam keadaan umat Islam berhadapan dengan situasi yang getir dalam peperangan Uhud. Suasana ini sangat memberi kesan yang pedih kepada pejuang Islam ketika itu. Lalu, dalam keadaan itu, Rasulullah saw berdoa keburukan ke atas pihak musuh. Seolah-olah baginda telah menutup sinar hidayah daripada golongan tersebut disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi, dibimbangi kaum muslimin akan menganggap bahawa sebab utama tertewas dalam peperangan itu disebabkan golongan musuh yang didoakan laknat itu, bukanlah disebabkan mereka itu mengingkari arahan Rasul. Lalu diturunkan ayat tersebut.

Kemudian disebutkan sebab yang sebenarnya disebalik kekalahan itu. Allah swt berfirman maksudnya:

“Dan demi sesungguhnya, Allah telah menepati janjinya (memberikan pertolongan) kepada kamu ketika kamu (berjaya) membunuh mereka (beramai-ramai) dengan izinNya, sehingga ke masa kamu lemah (hilang semangat untuk meneruskan perjuangan) dan kamu berbalah dalam urusan (perang) itu, serta kamu pula menderhaka (melanggar perintah Rasulullah) sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai (kemenangan dan harta rampasan perang). di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat…(Ali Imran, ayat 152).

Ayat ini menerangkan sebab yang sebenar disebalik kekalahan tersebut. Seakan-akan Allah ingin menyatakan bahawa  tidak ada manfaat jika kamu melaknat mereka untuk meraih pertolongan dan janganlah kamu menjauhkan mereka dari hidayah semata-mata untuk menghilangkan kesedihan kamu.

Dari sudut yang lain, kita perlu faham bahawa dalam menghadapi serangan dan cengkaman pihak musuh, tidak cukup sekadar berdoa dan mengutuk mereka sahaja. Tetapi, seluruh umat ini harus bertindak dan berusaha memperjuangkan agamanya. Semangat jihad perlu ditiupkan sentiasa dalam jiwa sanubari umat ini. Tidak hanya sekadar duduk di atas tikar sembahyang, khusyuk berzikir membilang biji tasbih sambil mengharapkan musuh-musuh Islam ditewaskan. Para generasi agung salaf al-soleh adalah golongan yang soleh dan semestinya ketaqwaan mereka jauh lebih mulia dari kita. Mereka yang telah dijamin mendapat keredhaan Allah ini juga tidak hanya duduk di dalam masjid beribadat dan berzikir. Tetapi, mereka  tetap keluar berdakwah, berjuang di medan jihad demi menegakkan agama. Sejarah Islam telah mencatatkan kisah perjuangan mereka sebagai taudalan kepada generasi seterusnya.

artikel rujukan : http://soaljawab.wordpress.com/2009/01/15/bolehkah-qunut-al-nazilah-dilakukan-bersendirian/

Advertisements

About masjidtamanpuncakjalil

jawatankuasa bertindak masjid taman puncak jalil
This entry was posted in Tazkirah. Bookmark the permalink.